Postanowienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Radłów 27.04.2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 kwietnia 2016

POSTANOWIENIE

 PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY   RADŁÓW

Z  DNIA  18  KWIETNIA  2016  ROKU

 

w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

 

     Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami)

 

zwołuję:

 

na dzień 27 kwietnia 2016roku(tj. środa)ogodz.10.00w Sali narad Urzędu Gminy  w Radłowie XV SesjęRadyGminy z następującym  porządkiem obrad :

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.          

4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2016 r.

6. Informacja z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury z dnia 21 kwietnia 2016 roku.

7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Radłów z Organizacjami Pozarządowymi  i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  za 2015 rok.

8. Odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Radłów:

1) zapoznanie z treścią wniosku Radnych,

2) przyjęcie regulaminu głosowania,

3) wybór Komisji Skrutacyjnej,

4) głosowanie

5) odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej,

6) przyjęcie Uchwały,

a w przypadku odwołania:

8a. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Radłów:

1) przyjęcie regulaminu głosowania,

2) wybór Komisji Skrutacyjnej,

3) zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Radłów,

4) głosowanie,

5) odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej,

6) przyjęcie Uchwały.

9. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1)    zmian w budżecie gminy na rok 2016,

2)    przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rok 2016

10. Sprawy bieżące .

11. Interpelacje i wnioski Radnych.

12.  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

13. Dyskusja.

14. Zamknięcie obrad.

 

Do udziału w Sesji zaproszeni zostaną:

- Radni Powiatu Oleskiego: Sylwia Kus i Alojzy Gnot