Postanowienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Radłów 17.02.2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lutego 2016

POSTANOWIENIE

 PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY   RADŁÓW

Z  DNIA  03  LUTEGO  2016  ROKU

 w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

       Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami)

  zwołuję:

na dzień 17 lutego 2016 roku (tj. środa) o godz.10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Radłowie XIII Sesję Rady Gminy z następującym  porządkiem obrad :

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.          

 4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015 oraz bilans potrzeb na rok 2016.

 6. Stan bezrobocia w Gminie Radłów.

 7. Funkcjonowanie systemu USC i Ewidencji Ludności.

 8. Przyjęcie uchwał w sprawach:

 1)    wyrażenia zgody na odpłatne nabycie lokali niemieszkalnych stanowiących własność Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Radłowie wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w Radłowie,

 2)    zmian w budżecie gminy na rok 2016,

 3)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokale mieszkalne.

  9. Sprawy bieżące - Apel Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie – współprowadzenie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu.

 10. Interpelacje i wnioski Radnych.

 11.  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

 12. Dyskusja.

 13. Zamknięcie obrad.