Gmina Radłów

„Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego z siedzibą GOPS i GOK w Radłowie”

5 sierpnia 2020

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020    Oś Priorytetowa: III Gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie: 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.02.01-16-0007/2019-00

Beneficjent: Gmina Radłów
Termin realizacji projektu:  grudzień 2020 r.

Wartość projektu: 655 722,38 zł

Koszty kwalifikowalne: 549 441,23 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 466 970,10 zł

 

Cel projektu:

Planowane efekty:

Projekt polega na głębokiej termomodernizacji budynku będącego siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Radłowie zgodnie z zaleceniami wykonanego audytu energetycznego. Budynek zlokalizowany jest w Radłowie przy ul. Oleskiej 5 na działce nr 844, 845, 846, które są własnością Gminy Radłów. Obiekt został wybudowany w 1988 roku. Znajdują się w nim siedziby jednostek gminnych oraz sklep wielobranżowy. W ramach projektu przewiduje się wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych obejmujących m.in.: izolację termiczną stropów i dachu wraz z wymianą pokrycia, izolację termiczną ścian zewnętrznych, docieplenie ścian fundamentowych i cokołu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą starego kotła węglowego, wymianę instalacji oświetlenia na energooszczędne oprawy LED, montaż ogniw fotowoltaicznych i montaż zielonej ściany. Skutkiem realizacji projektu będzie poprawa efektywności energetycznej budynku tj. zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii oraz redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery.

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie