Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Wiosna

Radłów z lotu ptaka

Kwiaty

Kwiaty

Kwitnące rododendrony przy UG

Urząd Gminy Radłów

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Radłów na dzień 28 czerwca 2023

P  O  S  T  A  N  O  W  I  E  N  I  E

 PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY   RADŁÓW

 Z  DNIA  14  CZERWCA  2023  ROKU

 

 w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40)

 

z w o ł u j ę :

na dzień 28 czerwca 2023 roku (tj. środa) o godz. 10.00 w sali przy Urzędzie Gminy  XLIV Sesję Rady Gminy Radłów z następującym  porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.
 6. Debata nad raportem o stanie gminy.
 7. Głosowanie nad raportem o stanie gminy.

Uchwała Nr 301/XLIV/2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Radłów wotum zaufania.

 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2022 rok.Zapoznanie z treścią opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2022 rok.
 2. Analiza sprawozdania finansowego.
 3. Przyjęcie informacji o realizacji uchwał Rady Gminy przyjętych w 2022 roku.
 4. Przyjęcie informacji o stanie mienia komunalnego.
 5. Przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 24 maja 2023 roku.Zapoznanie z treścią opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do wniosku Komisji Rewizyjnej.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

Uchwała Nr 302/XLIV/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

 1. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy.

Uchwała Nr 303/XLIV/2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Radłów absolutorium za 2022 rok.

     15. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radłów

Uchwała Nr 304/XLIV/2023 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radłów

2) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.

Uchwała Nr 305/XLIV/2023  zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.

3) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,

Uchwała Nr 306/XLIV/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,

4) zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury     w Radłowie i utworzenia Biblioteki i Ośrodka Kultury w Radłowie

Uchwała Nr 307/XLIV/2023 w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Radłowie i utworzenia Biblioteki                 i Ośrodka Kultury w Radłowie

5) zmiany Uchwały Nr 279/XXXIX/2022 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023,

Uchwała Nr 308/XLIV/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr 279/XXXIX/2022 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023,

6)  zmiany Uchwały Nr 278/XXXIX/2022 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023,

Uchwała Nr 309/XLIV/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr 278/XXXIX/2022 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy       na rok 2023,

7) zmiany Uchwały Nr 277/XXXIX/2022 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,

Uchwała Nr 310/XLIV/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr 277/XXXIX/2022 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,

 1. Wolne wnioski i informacje.
 1. Zamknięcie obrad.