Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy Radłów

Most kamienny

Biskupice

Urząd Gminy Radłów

Postanowienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy na dzień 14 lutego 2019 roku

 

P  O  S  T  A  N  O  W  I  E  N  I  E

PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY   RADŁÓW

 Z  DNIA 07  LUTEGO  2019  ROKU

 w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

  Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późniejszymi zmianami)

 z w o ł u j ę :

 na dzień 14 lutego 2019 roku (tj. czwartek) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Radłów V Sesję Rady Gminy z następującym  porządkiem obrad :

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
 1. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.
 1. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok oraz bilans potrzeb na rok 2019.
 1. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany budżetu gminy na rok 2019,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

3) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów,

4) wskazania uczniom klas VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego,

5) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia  w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023,

6) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

7) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej,

8) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych.

 1. Sprawy bieżące.
 2. Interpelacje i zapytania Radnych.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Zamknięcie obrad.

Do udziału w Sesji zaproszeni zostaną:

- Sołtysi,

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.