Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy Radłów

Most kamienny

Biskupice

Urząd Gminy Radłów

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy na dzień 27 marca 2019 roku

 

P  O  S  T  A  N  O  W  I  E  N  I  E

PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY   RADŁÓW

Z  DNIA 13  MARCA  2019  ROKU


w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

     Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późniejszymi zmianami)

z w o ł u j ę :

na dzień 27 marca 2019 roku (tj. środa) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Radłów VI Sesję Rady Gminy z następującym  porządkiem obrad :

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
 1. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.
 1. Podsumowanie przebiegu sprawozdawczo – wyborczych zebrań wiejskich.
 1. Podsumowanie przebiegu zebrań w jednostkach OSP z uwzględnieniem zaplecza i potrzeb finansowych w poszczególnych jednostkach.
 1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok.
 1. Sprawozdanie z działalności organizacji pozarządowych za rok 2018.
 1. Informacja z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury – wnioski Komisji.
 1. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany budżetu gminy na rok 2019,

2) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Opola,

3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu,

4) diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących Sołtysom sołectw utworzonych    na terenie Gminy Radłów,

5) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego    Gminy Radłów obręb Biskupice,

6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów, obręb Biskupice,

7) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rok 2019”

8) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

9) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów.

10) warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

11) dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 1. Sprawy bieżące.
 2. Interpelacje i zapytania Radnych.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Do udziału w Sesji zaproszeni zostaną:

- Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Sołtysi.