Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy Radłów

Most kamienny

Biskupice

Urząd Gminy Radłów

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy na dzień 26 czerwca 2019 roku

P  O  S  T  A  N  O  W  I  E  N  I  E

PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY   RADŁÓW

Z  DNIA 19  CZERWCA  2019  ROKU

w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

     Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późniejszymi zmianami) z w o ł u j ę 

na dzień 26 czerwca 2019 roku (tj. środa) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Radłów VII Sesję Rady Gminy z następującym  porządkiem obrad :

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  1. Przyjęcie porządku obrad.
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
  1. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.
  1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.
  1. Debata nad raportem o stanie gminy.
  1. Głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania – przyjęcie uchwały.
  1. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2018.

           Zapoznanie z treścią opinii RIO do w/w sprawozdania.

  1. Analiza sprawozdania finansowego.
  1. Sprawozdanie z realizacji uchwał przyjętych przez Radę Gminy w 2018 roku.
  1. Informacja o stanie mienia komunalnego.
  1. Zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 9 maja 2019 roku

      oraz treścią opinii RIO o w/w wniosku.

  1. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
  1. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy – przyjęcie uchwały.
  1. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany budżetu gminy na rok 2019,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

3) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych  w Biskupicach

4) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Biskupicach,

5) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej położonej w Wolęcinie,

6) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej położonej w Radłowie,

7) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej położonej w Radłowie,

8) przystąpienia Gminy Radłów do projektu: „ Akademia Przedszkolaka” RPOP.09.01.03-16-0010/18

9) zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Radłów.

  1. Sprawy bieżące: - wybór ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie
  1. Interpelacje i zapytania Radnych.
  1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
  1. Wolne wnioski i informacje.
  1. Zamknięcie obrad.

 

Do udziału w Sesji zaproszeni zostaną:

- Sołtysi.