Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy Radłów

Most kamienny

Biskupice

Urząd Gminy Radłów

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy na dzień 29 kwietnia 2020 roku

 

P  O  S  T  A  N  O  W  I  E  N  I  E

PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY   RADŁÓW

Z  DNIA 22  KWIETNIA  2020  ROKU

 

w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

     Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późniejszymi zmianami)

z w o ł u j ę :

na dzień 29 kwietnia 2020 roku (tj. środa) o godz. 10.00 w sali wiejskiej przy Urzędzie Gminy Radłów XIII Sesję Rady Gminy z następującym  porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 1. Przyjęcie porządku
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
 1.  Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.
 1. Podsumowanie przebiegu zebrań wiejskich.
 1. Podsumowanie przebiegu zebrań w jednostkach OSP.
 1. Działalność GOPS za rok 2019 oraz bilans potrzeb na rok 2020.
 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2019 rok.
 1. Sprawozdanie z działalności organizacji pozarządowych za rok 2019.
 1. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany Uchwały Nr 86/XI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 ,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

3) zwolnienia niektórych przedsiębiorców od podatku od nieruchomości,

4) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów,

5) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

6) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, na których zamieszkują mieszkańcy,

7) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

8) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej położonej w Kolonii Biskupskiej,

9) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej położonej w Biskupicach.

 1. Sprawy bieżące.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 1. Zamknięcie obrad.

 

Do udziału w Sesji zaproszeni zostaną:

- Kierownik GOPS

- Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.