Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Wiosna

Radłów z lotu ptaka

Kwiaty

Kwiaty

Kwitnące rododendrony przy UG

Urząd Gminy Radłów

Archiwalne nabory

 2013___________________________________

INFORMACJA WÓJTA GMINY RADŁÓW

o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Radłów ul. Oleska 3, 46-331 Radłów.
Stanowisko urzędnicze: Referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Radłów informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
została wybrana  Pani  ANNA AUGUSTYNIOK, zamieszkała Nowe Karmonki.


Uzasadnienie dokonanego wyboru.
Pani Anna Augustyniok spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
Wykazała się znajomością przepisów prawnych wymaganych do pracy na w/w stanowisku.Radłów, 8 marca 2013 r.                                                  Włodzimierz Kierat 
                                                                                           Wójt Gminy  

____________________________________________________________________

INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY RADŁÓW

 

Na stanowisko referenta ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Radłów dokumenty aplikacyjne  złożyło 17 osób.

Do dalszego postępowania zakwalifikowało się  14 osób.

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA W NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – REFERENT DS. GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  URZĘDU GMINY RADŁÓW

 

Dalsze postępowanie będzie polegało na przeprowadzeniu testu i rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem z zakresu znajomości:

1)       ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

2)       ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami).

3)       ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi  zmianami).

4)       ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw  Dz. U Nr 152, poz. 897 z późniejszymi zmianami).

 

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w dniu  19 lutego 2013r. od godz. 13.00, w sali nr 1 Urzędu  Gminy Radłów.

 

Wójt Gminy Radłów

Włodzimierz Kierat

 

Radłów, dnia 7 lutego 2013 r.

 _____________________________________________________________

 

URZĄD GMINY RADŁÓW
UL. OLESKA 3
46-331 RADŁÓW
TEL.34 3599004

OGŁOSZENIE O NABORZE  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Radłów ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze  referenta ds. gospodarki odpadami  komunalnymi w Referacie  Gospodarki Urzędu Gminy Radłów.
Niezbędne wymagania od kandydata:
a) wykształcenie wyższe - kierunek: administracja, prawo, ekonomia, ochrona środowiska;
b) pełna zdolność  do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
c) obywatelstwo polskie;
d) co najmniej 2 letni staż pracy;
e) niekarany za przestępstwo popełnione  umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Dodatkowe wymagania od kandydata:
a) znajomość przepisów ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach, kodeks postępowania administracyjnego;
b) znajomość zagadnień związanych  z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego;
c) umiejętność obsługi urządzeń oraz aplikacji biurowych( edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny);
d) prawo jazdy kat. B;
e) preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska, gospodarką odpadami, administracją.
Zakres  zadań wykonywanych  na stanowisku:
a) wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami  wynikającego ze znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
b) kontrola rzetelności składanych deklaracji;
c) prowadzenie rejestru działalności regulowanej;
d) prowadzenie obowiązkowych działań  informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów oraz umieszczanie obowiązkowych informacji na stronie internetowej;
e) naliczanie i pobór należności z tytułu opłat za odpady komunalne oraz egzekucja opłat;
f) współpraca w opracowywaniu potrzebnych dokumentów do przetargu, projektów uchwał wymaganych ustawami:
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz  o odpadach;
g) opracowywanie analiz, rekomendacji, raportów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania całego systemu.
Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny;
b) życiorys (CV);
c) kserokopie świadectw pracy;
d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach szkoleniach;
f) kwestionariusz osobowy;
g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
h) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
i) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Radłów, ul. Oleska 3 – w Sekretariacie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi, w Referacie Gospodarki  Urzędu Gminy Radłów”, w terminie do dnia 4 lutego 2013 r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny  być opatrzone klauzulą:
„ Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”

Radłów, dnia  16 stycznia 2013 r.