Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Lato w Gminie Radłów

Radłów z lotu ptaka

Kwiaty

Kwiaty

Kwitnące rododendrony przy UG

Urząd Gminy Radłów

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji rady Gminy Radłów na dzień 19 maja 2021 roku

P  O  S  T  A  N  O  W  I  E  N  I  E

PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY   RADŁÓW

 Z  DNIA  10  MAJA  2021  ROKU

 

w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami)

z w o ł u j ę :

na dzień 19 maja 2021 roku (tj. środa) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Radłów XXI Sesję Rady Gminy z następującym  porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
  4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.
  5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.
  6. Przyjęcie informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 roku oraz plan potrzeb na rok 2021.
  7. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany Uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego,

2) poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,

3)  zmiany uchwały nr 132/XIX/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2020 r.  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021,

4) zmiany uchwały nr 131/XIX/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2020 roku   w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

5) udzielenia dotacji celowej dla OSP Radłów,

6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

7) ustalenia przebiegu drogi gminnej,

8) ustalenia przebiegu drogi gminnej,

9) ustalenia przebiegu drogi gminnej,

10) zmiany Uchwały Nr 96/XII/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 29 stycznia 2020 roku   w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

11) określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Radłów na realizacje zadań służących ochronie powietrza na lata 2021-2023,

12) regulaminu współfinansowania z budżetu Gminy Radłów  budowy zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych,

13) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,

14) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  1. Wolne wnioski i informacje.
  2. Zamknięcie obrad.