Komisja konkursowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 kwietnia 2017

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia                        w Kościeliskach

Zarządzenie Nr 0050.186.2017
Wójta Gminy Radłów
z dnia 7 kwietnia 2017 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach

       Na podstawie art. 36a ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 ze zmianami),
zarządza się , co następuje:
       § 1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu  przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia                           w Kościeliskach, w następującym składzie:
1) przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
a)  Wilhelm Wengel
b)  Jolanta Leszcz   
c)  Grażyna Pilśniak      
2) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
a)  Tomasz Słodziński
b)  Karolina Noga
c)  Olimpia Matys
3) przedstawiciele rady pedagogicznej:
a)  Alicja Wiktor Winiarska
b)  Maria Knysak
4) przedstawiciele rady rodziców:
a)  Danuta Wloszyk
b)  Monika Książek

5) przedstawiciele związku zawodowego( ZNP):
a) Małgorzata Baros -Pinkosz
     § 2. Funkcję Przewodniczącego Komisji Konkursowej pełnić będzie Wilhelm Wengel do którego obowiązków należy kierowanie pracami komisji.
     § 3. Komisja działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej( Dz. U. Nr 60, poz. 373 ze zmianami).
    § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.