Postanowienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Radłów 30.03.2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 marca 2016

POSTANOWIENIE

 PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY RADŁÓW

 ZDNIA 14 MARCA 2016ROKU

 

w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami)

 zwołuję:

 na dzień 30 marca 2016 roku(tj. środa) o godz.10.00w wiejskiej w Radłowie XIV Sesję Rady Gminy z następującym  porządkiem obrad :

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.          

4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Podsumowanie przebiegu zebrań wiejskich.

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2015.

7.  Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego za 2015 rok.

8. Podsumowanie spotkań w zakresie farm wiatrowych.

9. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1)    uchylenia uchwał dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu,

3)    zmian w budżecie gminy na rok 2016,

4)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

5)    wyrażenia zgody na odpłatne nabycie lokali niemieszkalnych stanowiących własność Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Radłowie wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w Radłowie,

6)    wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

7)    uchwalenia Statutu Gminy Radłów

10. Sprawy bieżące .

11. Interpelacje i wnioski Radnych.

12.  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

13. Dyskusja.

14. Zamknięcie obrad.

Do udziału w Sesji zaproszeni zostaną:

- Sołtysi,

- Architekt – Małgorzata Krupa

- Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Natura – Nasze Zdrowie”