Postanowienie o zwołaniu sesji Rady na dzień 27 grudnia 2018 roku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 grudnia 2018

P  O  S  T  A  N  O  W  I  E  N  I  E

PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY   RADŁÓW

Z  DNIA 12  GRUDNIA  2018  ROKU

 w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

     Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późniejszymi zmianami)  z w o ł u j ę :

na dzień 27 grudnia 2018 roku (tj. czwartek) o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Radłów IV Sesję Rady Gminy z następującym  porządkiem obrad :

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
 1. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.
 1. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany budżetu gminy na rok 2018,

2) Wieloletniej Prognozy Finansowej,

3) uchwalenia budżetu gminy Radłów na 2019 rok,

4)  Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019,

5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokale mieszkalne i użytkowe,

6) przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2019.

 1. Sprawy bieżące.
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 1. Zamknięcie obrad.

 

Do udziału w Sesji zaproszeni zostaną

-Sołtysi,

- Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.