Rusza gminny program "PRZYDOMÓWKI"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 stycznia 2019

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na współfinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radłów ze środków budżetu Gminy Radłów.

Na podstawie „Regulaminu budowy i współfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radłów ze środków budżetu Gminy” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 235/XXXVIII/2018 Rady Gminy Radłów

z dnia 18 października 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu budowy

i współfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radłów ze środków budżetu Gminy

 

Wójt Gminy Radłów informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o udzielenie dotacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Radłów

w roku 2019.

 

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 50% łącznych kosztów budowy i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych ).

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami składa się przed rozpoczęciem budowy oczyszczalni i przed zakupem oczyszczalni.

Wnioski przyjmuje się do dnia 15 września 2019 roku.

Wnioski o udzielenie dofinansowania będą rozpatrywane według kolejności wpływu kompletnych wniosków, aż do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel

w budżecie Gminy na dany rok budżetowy.

Sposób złożenia wniosków:

Wnioski o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Radłów pok. 13.

od poniedziałku do czwartku od godz. 7: 30 do 15:30 w piątek w godzinach od 7:00 do 15 :00 lub drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46 – 331 Radłów

Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp., za dzień wpływu wniosku uważa się dzień wpływu przesyłki do siedziby Urzędu Gminy Radłów.

Druki wniosku oraz regulamin dofinansowania dostępne są w Urzędzie Gminy Radłów pok. Nr 7 oraz w załącznikach poniżej.

Tel. kontaktowy 34 3599005 wew. 23