Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 czerwca 2019

Szczegóły w załączeniu.

      W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników – Prezes Sądu Okręgowego w Opolu zwrócił się do Rady Gminy Radłów z prośbą wybór jednego ławnika do Sądu Rejonowego w Oleśnie.

Zgodnie z  Ustawą prawo o ustroju sądów powszechnych:

- … ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

- ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem w więcej niż jednym sądzie.

- kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

 

WYMAGANE  DOKUMENTY:

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia

 • informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.       o podstawowej opiece zdrowotnej  (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające  brak przeciwwskazań wykonywania funkcji ławnika:
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia prze obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście).

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku (w związku z faktem, iż dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy tj. 1 lipca 2019 r. do godz. 15.30).

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Radłów po upływie tego terminu,  a także zgłoszenia, które nie spełniają wymogów formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać w Biurze Rady Gminy (Sekretariat) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Radłów.

Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy Radłów www.radlow.pl oraz na stronie BIP http://bip.radlow.tensoft.pl/

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem telefonu 34 – 3599004

OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. RODO – klauzula informacyjna
 2. KARTA ZGŁOSZENIA kandydata na ławnika
 3. WZÓR OŚWIADCZENIA składanego przez kandydata – władza rodzicielska
 4. WZÓR OŚWIADCZENIA składanego przez kandydata – dot. przestępstwa
 5. WZÓR LISTY OSÓB udzielających poparcia

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie