Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy na dzień 27 listopada 2019 roku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 listopada 2019

P  O  S  T  A  N  O  W  I  E  N  I  E

PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY   RADŁÓW

 Z  DNIA 20  LISTOPADA  2019  ROKU

 w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

 Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późniejszymi zmianami) z w o ł u j ę :

na dzień 27 listopada 2019 roku (tj. środa) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Radłów X Sesję Rady Gminy z następującym  porządkiem obrad :

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 1. Przyjęcie porządku
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
 1. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.
 1. Analiza oświadczeń majątkowych.
 1. Informacja na temat realizacji Uchwały Nr 235/XXXVIII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 18 października 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu budowy i współfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radłów ze środków budżetu gminy.
 1. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany Uchwały Nr 21/IV/2018 Rady Gminy Radłów z 27.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019,

2) zmiany Uchwały Nr 20/IV/2018 Rady Gminy Radłów z 27.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,

3) zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Radłów w ramach pomocy de minimis,

4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości rolnych       na rzecz dotychczasowych dzierżawców,

5) nadania nazwy ulicy,

6) przyjęcia programu współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi  i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,

7) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radłów.

8) zmiany Uchwały Nr 76/IX/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 23 października 2019 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 1. Sprawy bieżące:

1) Informacja GOPS na temat zapobiegania negatywnym skutkom zimy.

 1. Wolne wnioski i informacje.
 1. Zamknięcie obrad.

 

Do udziału w Sesji zaproszeni zostaną:

- Sołtysi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie